25 Ekim 2011 Salı

Kurudaki İneklerin Beslemesinde Dikkat Edilecek Noktalar:

Kurudaki İneklerin Beslemesinde Dikkat Edilecek Noktalar:


1. Rasyon, protein, enerji, selüloz, vitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır.
2. Kurudaki ineklerin gezinti alanı olmalı ve gezmeleri sağlanmalıdır.
3. Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır.
4. Doğuma on beş gün kalana dek tane yemler kısıtlanmalı, ancak doğuma on beş gün kala tekrar kademeli olarak verilmelidir.
5. Kuru ot verilmeli, silaj verilmemelidir.
6. Toplam rasyonda kaba yem-kesif yem dengesi sağlanmış olmalıdır.
7. Laktasyonun pik seviyesi geçtikten ve gebelik oluştuktan sonra kesif yem azaltılmalı, ineklerin şişmanlaması önlenmelidir.
8. İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak 50-70 gündür. Kuru dönemin uzun olmamasına dikkat edilmelidir.

23 Ekim 2011 Pazar

Hayvan Türlerine Göre Nabız Sayıları

Nabız Sayıları
Hayvan Türleri Nabız Sayısı (Dakikada)

Kedi 120-140
Civciv 350-450
Tavuk 250-300
Süt İneği 48-84
Köpek 70-120
Fil 25-40
Keçi 70-80
Kobay 200-300
Hamster 300-600
At 28-40
Fare 450-750
Öküz 36-60
Domuz 70-120
Tavşan 180-350
Sıçan 250-400
Maymun 80-300
Koyun 70-80

5 Ekim 2011 Çarşamba

ÇÖKERTENE NEDEN OLAN TOPRAK KÖKENLİ HASTALIK ETMENLERİ

Pythium spp
Phytophthora spp
Rhizoctonia spp
Fusarium spp
Sclerotinia spp
Alternaria spp
Colletotrichum spp.
Helminthosporium spp.
Verticillium spp.

Pestisit nedir?

Bitkilerin üzerinde veya çevresinde yaşayan, besin kaynaklarının üretim, depolanma ve tüketimi sırasında besin değerini düşüren yada zarara uğratan böcek, kemirici, yabancı ot, mantar gibi canlı formlarının yıkıcı etkilerini azaltmak için kullanılan kimyasal maddelere biz pestisid diyoruz.

4 Ekim 2011 Salı

Zeytin GüvesiBİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİNİN ETKİ MEKANİZMALARI

Günümüzde BGD’lerin birçoğunun etki mekenizmaları tam olarak anlaşılmış değildir.

Mekanizmaları tam olarak açıklanamadığı halde günümüzde birçok BGD kullanılarak bitki büyüme ve gelişmesine etki edilebilmektedir.

Büyüme ve gelişme birçok kademeden oluşan sayısız biyokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşur

Bu nedenle büyüme ve gelişmeyi tek bir sebeple açıklamak olanaksızdır

Son yıllarda yapılan çalışmalar etkinin protein sentezi reaksiyonlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır

Bilinen gerçek; BGD’lerinin temel fonksiyonları nükleik asit ve protein metabolizmasını etkileyerek yerine getirdikleridir.

Bahçe bitkilerinde kullanılan büyümeyi geciktirici maddeler

Bahçe bitkilerinde kullanılan büyümeyi geciktirici maddeler

Daminazid
Ansimidol
Klormekat klorid
Paklobutrazol ve diğer triazol bileşikleri
Phosfon D
Chlormequat Chlorure (CCC)
Süksinit asit dimetil hidrazid (SADH)
Maleik Hidrazid (MH)
Thidiazuron

Bahçe Bitkilerinde Kullanılan Oksin Tipi Bileşikler

Bahçe Bitkilerinde Kullanılan Oksin Tipi Bileşikler

Indol bütirik asit (IBA)

Naftalen asetik asit (NAA)

2.4-Diklorofenoksiasetik asit (2,4-D)

Naftalen aset amid (NAAM)

4-Klorofenoksiasetik asit (4-CPA)

Triklorofenoksi propionik asit (2,4,5-TP)

Diklorofenoksi anoloğu (2,4-DP)

Bitkisel Hormonların Bitkide Bulundukları Yerler ve Ana İşlevleri

Bitkisel Hormonlar

Oksinler
Sitokininler
Gibberellinler
Etilen
Absisik Asit (ABA)

3 Ekim 2011 Pazartesi

Zeytinin Ana Zararlısı ZEYTİN SİNEĞİ (Bactrocera oleae)


Zeytin sineği,öncelikle iri, parlak ve yağlanmaya
başlamış zeytin meyvelerinin 0.5-1 mm derinliğine
iğ şeklindeki yumurtasını, ovipozitorü ile açmış
olduğu V şeklindeki yarığa bırakır. Bir dişi, her
zeytin meyvesine ancak bir yumurta bırakabilir.
Yoğunluğun yüksek olduğu yer ve yıllarda,
bir zeytin meyvesine, farklı dişiler tarafından
7-9 adet yumurta bırakılabilir. Meyvede yumurta
bırakılan yer, bir gün sonra koyu kahverengine
dönüşür, buna “vuruk” denir.

Zeytin sineği larva döneminde, meyve etinde
zarara neden olur. Larva gelişme süresince,
çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir.
Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine,
zeytin yağı miktarının azalmasına ve yağda
asitliğin yükselmesine neden olur.
Özellikle sofralık zeytinlerde, zararı daha
büyük önem taşımaktadır.Biyolojik mücadele
Zeytin sineğinin pek çok parazitoiti ve avcısı
saptanmıştır. Ancak bunlar, doğada zararlıyı tek
başına kontrol altına alacak yoğunluk ve etkinlikte
değildir. Bu yüzden, yapılacak ilaçlamalarda,
doğal dengeye daha az zararlı olan preparatlar
seçilmelidir. Zeytin sineğinin parazitoiti P.concolor,
bazı ülkelerde kitle halinde üretilerek, zeytin
bahçelerine salınmak suretiyle biyolojik mücadelede
kullanılmaktadır.

Kimyasal mücadele
Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri,çeşit vb. gibi etkenlere bağlı olarak değiştiği için bu farklılıklar dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde haftada 1-2 kez ağaçların güneydoğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış florosan sarısı renkteki meyvelerde, her zeytin bahçesi için 1000 meyvede vuruk kontrolleri yapılır.

Fasulyede adi Yaprak Yanıklığı

Sebzelerde Görülen Bakteriyel Hastalıklar

Domateste bakteriyel kanser ve solgunluk
Domates öz nekrozu
Domateste bakteriyel benek
Domateste bakteriyel leke
Domates bakteriyel solgunluk
Hıyar köşeli yaprak lekesi
Fasulye adi yanıklığı
Fasulye hale yanıklığı

Fitopatojen Bakterilerin Bulaşma Yolaları

Tohum
Fidan, fide vb. üretim materyalleri
Toprak
Hasta bitki artıkları
Rüzgar
Yağmur
Mekanik yol
Vektörler

Fitopatojen Bakterilerin Belirtileri

Leke ve yanıklıklar
Geriye doğru ölüm ve kanserler
Vaskuler solgunluklar
Tümörler ve aşırı gelişmeler
Yumuşak çürüklük
Uyuzlar

Fitopatojen Bakterilerin Özellikleri

Çoğu Gram (-)’tir, az sayıda Gram (+) fitopatojen bakteri vardır
Çoğu çubuk şeklindedir
Nötr veya hafif alkali ortamlarda gelişirler (pH=6.8-7.2)
Çoğu hareketlidir
Heterotrof özelliktedir
Kapsüle sahiptir
Yapay besiyerlerinde gelişirler
Çoğu aerobiktir, bazıları fakültatif anaerobtur
24-30 o C arasında optimum gelişir
İnterselüler alanda gelişirler
Konukçu yönden oldukça seçicidir

Hastalıklı Bir Meyve Ağacını İncelerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

1.Meyve ağacının tacındaki (yaprak, çiçek, meyve ve sürgünlerde) belirtiler:
2.Ağaçta solgunluk ve geriye ölüm belirtileri:
Dal ve gövde belirtileri
İletim demeti ve odun dokusu belirtileri
Kök ve kök boğazındaki belirtiler